Agenda Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering 2021

Datum: maandag 1 november 2021 (aanvang 20.00 uur)


Op maandag 1 november 2021 houdt voetbalvereniging Bergentheim haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in het clubhuis 'de Corner' en begint om 20.00 uur. Hierbij worden alle leden van harte uitgenodigd om bij deze algemene ledenvergadering aanwezig te zijn. De agenda ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Vaststellen presentielijst
 • Notulen vorige vergadering*
 • Jaarverslag secretaris 2019/2020/2021*
 • Presentatie jaarverslag penningmeester
  • Voetbalvereniging
  • Stichting Sportpark Moscou
 • Kascontrole
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Benoeming Kascontrolecommissie
 • Begroting
  • Voetbalvereniging
  • Stichting Sportpark Moscou
 • Vaststelling contributie
 • Mededelingen van het bestuur
 • Bestuursverkiezing: Gera Odink treed af, het bestuur stelt Anja Steen voor als nieuw bestuurslid.
 • Rondvraag
 • Sluiting

* De notulen van de algemene ledenvergadering 2019 en het jaarverslag liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Op verzoek worden deze per mail verzonden; stuur hiervoor een verzoek naar secretariaat@vvbergentheim.nl


Bestuur Voetbalvereniging Bergentheim